Kalendarium konferencji

Informacje o wydarzeniu:

 • Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy

  Międzynarodowa konferencja Metodologiczne wyzwania współczesnych nauczycieli przekładu (Methodological Challenge for Contemporary Translator Educators) stała się wielkim sukcesem dwóch instytucji, które włożyły ogromny wysiłek w jej zorganizowanie - Katedry do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedry Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  Na konferencję przybyło 67 uczestników z dwunastu krajów, którzy reprezentowali 32 instytucje. Zróżnicowanie narodowe, kulturowe było duże, ale to nie przeszkodziło w prowadzeniu dyskusji o wspólnych celach dotyczących edukacji przyszłych tłumaczy. Rozmawiano o potrzebie weryfikacji metod i programów nauczania przekładu i wprowadzeniu ewentualnych zmian.

  MCCTE2013

  Uczestnicy wyrazili zadowolenie, że mogli wziąć udział w tym wydarzeniu, podczas, którego dyskutowano nie tylko na temat kształcenia przyszłych tłumaczy, ale także zwrócono uwagę na różne kwestie związany z zawodem nauczyciela przekładu. Przywołane zagadnienia powinny być poruszane przy okazji innych spotkań, konferencji czy warsztatów osób zainteresowanych nauczaniem przekładu i kształceniem tłumaczy. Ta inicjatywa jest warta kontynuacji i znalazła swój wyraz w powołaniu Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research (CTER)) w 2013 roku w Krakowie.

  Członkowie CTER-u pragną zachęcić do ubiegania się o członkostwo w konsorcjum wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematami związanymi z kształceniem tłumaczy i nauczycieli przekładu. Przyjmowane są zgłoszenia indywidualne lub w ramach instytucji.

  Celem działania konsorcjum jest ustanowienie współpracy instytucji zajmujących się edukacją tłumaczy, wymiana doświadczeń w środowisku wielokulturowym. To przyczyni się do budowania statusu naukowego studiów przekładoznawczych i do tworzenia w pełni profesjonalnej i potwierdzonej naukowo dyscypliny.

  Consortium oznacza „porozumienie stron”. Osiągnięcie lepszych rezultatów jest uzależnione od działania więcej niż jednej jednostki i instytucji w celu osiągnięcia wspólnego celu. W nauce potrzebna jest wymiana myśli, pomysłów i wspólne tworzenie nowych przedsięwzięć.

  Konsorcjum pragnie utworzyć zespołu badawczy zajmujący się edukacją tłumaczy i nauczaniem przekładu. Zamierzone cele to:

  -          umożliwienie wymiany doświadczeń, poglądów między nauczycielami przekładu poprzez stworzenie strony internetowej umożliwiającej komunikację;

  -         powiązanie lokalnych środowisk zawodowych z europejskimi oraz światowymi poprzez sieć łączącą istniejące organy i organizacje (np. EST, IATIS, TEPIS);

  -         utrwalenie i rozpowszechnienie wiedzy na temat edukacji tłumaczy; wzajemna komunikacja i promowanie badań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dotyczących szkolenia tłumaczy;

  -         prowadzanie seminariów szkoleniowych, warsztatów, dyskusji przy okrągłym stole i zapewnienie pomocy naukowych;

  -         opracowanie standardów nauczania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości w edukacji tłumaczy;

  -         podjęcie działań na rzecz ulepszenia procedur, metod nauczania oraz materiałów dydaktycznych;

  -         stworzenie forum dla nauczycieli przekładu;

  -         skupienie większej uwagi nad kwestiami zawodowymi nauczyciela przekładu;

  -         stworzenie międzynarodowej społeczności edukacyjnej;

  -          zbudowanie archiwum prac badawczych, artykułów naukowych dotyczących edukacji tłumaczy.

  Członkowie Konsorcjum do badań nad edukacją tłumaczy byliby wielce zaszczyceni, gdyby Państwa instytucja dołączyła do grona osób zainteresowanych i wyrażających chęć upowszechniania badań w zakresie edukacji tłumaczy i nauczania przekładu.

  Z poważaniem

  Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy

  logo_!