Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy

Historia CTER łączy się z organizacją międzynarodowej konferencji Metodologiczne wyzwania współczesnych nauczycieli przekładu (Methodological Challenge for Contemporary Translator Educators) (MCTTE 2013). Wydarzenie to okazało się wielkim sukcesem dwóch instytucji, które je zorganizowały – ówczesnej Katedry do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie Katedra Przekładoznawstwa) oraz Katedry Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Sześćdziesięciu uczestników konferencji reprezentujących 32 instytucje z dwunastu krajów, pomimo różnic narodowych i kulturowych podjęło dyskusję o wspólnych celach związanych z edukacją tłumaczy. Rozmawiano o potrzebie weryfikacji metod i programów nauczania przekładu i wprowadzeniu ewentualnych zmian.MCCTE2013

W celu kontynuacji wspomnianej inicjatywy służacej podniesieniu statusu nauczycieli przekładu oraz propagowaniu celów wuznaczonych podczas obrad MCTEE 2013, w roku 2013 w Krakowie doszło do powstania Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research (CTER)).

W uznaniu osiąnięć w dziedzinie kształcenia tłumaczy, założyciele CTER, prof. Maria Piotrowska and prof. Don Kiraly, zaprosili osoby i instytucje zainteresowane dydaktyką przekładu do włączenia się w działania CTER w celu utrwalenia ich doświadczeń i osiągnięć. Powstaniu CTER przyświecał pomysł wykorzystania lokalnych doświadczeń, osiągnięć i tradycji dydaktycznych oraz sięgnięcia po doświadczenia i wiedzę innych, aby budować profesjonalizm i wzmacniać status akademicki przekładoznawstwa i uczynić z niego w pełni profesjonalną i uznaną dyscyplinę naukową.

Jednocześnie założyciele CTER przekonani byli, że urzeczywistnienie ideałów CTER, wykracza poza możliwości pojedynczego podmiotu. Stąd decyzja o powstaniu Konsorcjum. Ponieważ konsorcjum oznacza „porozumienie”, wierzono, że łącząc zasoby wielu osób i instytucji oraz tworząc sieć wymiany pomysłów CTER osiągnie lepsze wyniki.

W założeniu, Konsorcjum miało być ciałem, które skonsolidowałoby i wzmocniło badania nad dydaktyką przekładu poprzez realizację następujących celów:

  • umożliwienia wymiany doświadczeń, poglądów między nauczycielami przekładu poprzez stworzenie strony internetowej umożliwiającej komunikację;
  • powiązania lokalnych środowisk zawodowych z europejskimi oraz światowymi poprzez sieć łączącą istniejące organy i organizacje (np. EST, IATIS, TEPIS);
  • utrwalania i rozpowszechnienia wiedzy na temat edukacji tłumaczy; wzajemną komunikację i promowanie badań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dotyczących szkolenia tłumaczy;
  • prowadzenia seminariów szkoleniowych, warsztatów, dyskusji przy okrągłym stole i zapewnienia naukowego wsparcia;
  • opracowania standardów nauczania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości w edukacji tłumaczy;
  • podjęcia działań na rzecz ulepszenia procedur, metod nauczania oraz materiałów dydaktycznych;
  • stworzenia forum dla nauczycieli przekładu;
  • skupienia większej uwagi na kwestiach zawodowych nauczyciela przekładu;
  • stworzenia międzynarodowej społeczności edukacyjnej;
  • zbudowania archiwum prac badawczych, artykułów naukowych dotyczących edukacji tłumaczy.

logo_!